Subsidieaanvraag Dorpsraad Berghem

Subsidie richtlijnen van de Dorpsraad Berghem.
1. In deze richtlijnen wordt verstaan onder:
a. Dorpsraad: Dorpsraad Berghem
b. Evenement: een door een instelling, vereniging, stichting of bewonersgroep uit het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerde activiteit op het terrein van sport, het jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en/of volksgezondheid in relatie tot leefbaarheid.
c. Instelling: een als zodanig erkende organisatie of groepering van personen, die zich zonder winstoogmerk, de behartiging van bepalingen van ideële en/of materiële aard ten doel stelt.
2. Aard en reikwijdte.
a. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de subsidiëring door de Dorpsraad van evenementen en geeft de voorwaarden aan, waaronder een subsidie kan worden verleend.
b. Voor subsidiëring op grond van deze richtlijnen komen evenementen in aanmerking,die:
1. in het beheersgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden;
2. geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
3. voor de gehele, of een gedeelte, van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
4. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de
gemeenschap.
c. De Dorpsraad kan gemotiveerd afwijken van het gestelde onder B.
d. Subsidiëring van een evenement vindt in principe één maal per jaar plaats. Als dezelfde aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie wil aanvragen, zal het totaal van de bijdragen worden gemaximeerd zoals aangegeven in artikel 10.
e. Naast evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (BuurtwerkT, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen).
f. Culturele projecten
3. In te dienen documenten bij subsidieaanvraag:
• naam en adres van de subsidie-aanvrager;
• een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren evenement;
• een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een toelichting;
• afschriften van sponsor- en subsidieaanvragen zoals die voor dit evenement/project zijn ingediend bij derden;
• een IBAN-nummer (bewijs daarvan moet worden overlegd bij eerste aanvrage) waarop een eventueel toegekende financiële bijdrage, door de Dorpsraad, kan worden overgemaakt.
4. Aanvraagtermijn.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient tenminste 6 weken voorafgaande aan de aanvang van het evenement bij de dorpsraad een aanvraag te worden ingediend.
5. Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van:
a. subsidie in het nadelig saldo;
b. een stimuleringssubsidie;
c. jubileumbijdrage.
6. Subsidie in het nadelige saldo.
een subsidie in het nadelig saldo kan worden verstrekt, indien op basis van de begroting bij voorbaat een negatief saldo wordt verwacht; een subsidie zoals genoemd in het vorige lid bedraagt maximaal het door de Dorpsraad op basis van de begroting goed te keuren exploitatietekort van het evenement met inachtneming van artikel 10.
7. Stimuleringssubsidie.
Deze subsidie is bestemd voor activiteiten waarvan de dorpsraad vindt dat ze een nuttige bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of veiligheid van de samenleving. Deze subsidie kan ook uitgekeerd worden aan een klankbordgroep, zodat er activiteiten in een wijk en/of buurt gerealiseerd kunnen worden om de leefbaarheid te vergroten.
8. Receptiebijdrage
De Dorpsraad verleent op aanvraag voor een receptie van een vereniging of stichting  uit Berghem een bijdrage van € 50,-. De Dorpsraad kent een bijdrage toe bij een receptie van 12½, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 jaar.
9. Niet subsidiabele kosten
• startgelden;
• prijzengelden;
• kosten van consumpties, voor zover die niet kunnen worden gezien als tegemoetkoming aan vrijwillige medewerkers;
• reserveringen;
• alle overige kosten welke naar het oordeel van de Dorpsraad als niet subsidiabel moet worden aangemerkt.
• niet voor vergoeding in aanmerking komen aanvragen waarvoor reeds door derden een bijdrage is toegekend.
10. Maximaal te verlenen subsidiebijdrage
a. De Dorpsraad subsidieert maximaal tot 50 % van het nadelige saldo;
b. De maximaal te verlenen subsidie bedraagt € 1000,- (duizend euro);
c. De hoogte van de bijdrage voor het gestelde onder 2E zal worden bezien naar rato van de totale kosten van het project en binnen de overige  geldende kaders van deze richtlijnen.
11. Grenzen aan toekenning subsidie
De begroting van de Dorpsraad is leidend voor de hoogte van de toekenning van de aangevraagde subsidie.
12. Terugbetaling van het verleende subsidiebedrag.
De subsidie wordt in beginsel vooraf op basis van overgelegde stukken (artikel 13) rekeningen uitgekeerd, tenzij de bijdrage voor de goede voorbereiding en organisatie van het evenement onontbeerlijk is. Indien de activiteit c.q. het evenement waarvoor vooraf subsidie c.q. een financiële bijdrage is verleend geen doorgang vindt, dient de ontvanger van het bedrag binnen 2 weken nadat de activiteit c.q. het evenement zou plaatsvinden voor terugbetaling zorg te dragen.
13. Inzage in de werkelijk gemaakte kosten.
Op een verzoek van de dorpsraad dient de ontvanger van de subsidie c.q. de financiële bijdrage na afloop van de activiteit c.q. het evenement de volgende
bescheiden te overleggen:
• een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en
uitgave van de activiteit of het evenement;
• de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden
• Indien de stukken niet compleet of onvoldoende ter beoordeling zijn wordt niet tot betaling overgegaan, tot hierop door de aanvrager de gevraagde aanvulling is gepleegd.
• De Dorpsraad zal waar nodig controle op de juistheid van de overgelegde stukken uitvoeren.
• In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad afwijken van de bepalingen van deze richtlijnen.
• In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Dorpsraad.

Deze richtlijnen treden in werking met ingang van 1 april 2022

Formulier subsidieaanvraag Dorpsraad Berghem invulbaar (PDF)

subsidieaanvraag-invulbaar

Ingevuld formulier te versturen naar secretaris@dorpsraadberghem.nl