Lopende projecten

Revitalisatie begraafplaats Berghem

De begraafplaats aan de Kloosterstraat kampt met een aantal problemen zoals minder uitgifte graven, ruiming dus steeds meer lege plekken, kale grond dus veel schoffel-onderhoud, steeds minder vrijwilligers voor het onderhoud (gemiddelde leeftijd nu 70+), verzakking door regen en weinig groen/schaduw dus heet in de zomer. Hierover zijn enkele dorpsgenoten, onderhoudsclub, parochie en dorpsraad Berghem in gesprek geraakt.

Initiatiefnemers Leo Hoeks en Teun Brands presenteerden op 2 mei een interessante inspiratiebijeenkomst. Ze werden op deze avond begeleid door Ada Wille, een ervaren landschapsarchitect met specialisatie begraafplaatsen (www.adawille.nl). Aan bod kwamen trends in uitvaartcultuur, problematiek Rooms Katholieke begraafplaatsen, hittestress, extreem weer vraagt om vergroening, visie/ambitie en oplossingen. Ze liet de mogelijkheden zien met foto’s van andere begraafplaatsen van voor en na het opknappen.

Na de zomervakantie wordt weer een bijeenkomst gepland en wordt het plan besproken. Wordt het een troosteloze dodenakker of troostrijke funeraire oase?

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties in Berghem. Dat zijn er voldoende. Dorpsraad Berghem besteedt in de openbare vergadering hier regelmatig aandacht aan. Dorpsraad Berghem heeft in oktober 2022 een paar situaties in beeld gebracht waaronder fietspad De Fonkeling, Berghemse rotonde en de parkeerplaats bij de Jumbo. Buiten dit heeft de dorpsraad ook de verkeerssituatie Bilzekruid in de Piekenhoef ondersteund.

Nieuwe zwembad en de Osseweg

In 2020 is besloten dat het Golfbad Oss naar Berghem verhuist, op een locatie aan de Osseweg, nabij de tennisvereniging LTC Rackets en voetbalvereniging Berghem Sport. Een aantrekkelijke verrijking voor Berghem, echter op een locatie met de nodige uitdagingen. Sinds 2020 is er met name gewerkt aan voorbereidingen achter de schermen ten behoeve van de ruimtelijke procedure, de configuratie van het zwembad en het financieel kader. Na enige momenten van vertraging, is inmiddels de tijd aangebroken om te werken aan de twee grootste uitdagingen voor de omgeving: de verkeersveiligheid en de ruimtelijke inpassing. Eind 2023 zal er samen met een extern verkeerskundig bureau een oplossing gevonden moeten worden hoe de enorme toename aan verkeersstromen in combinatie met de al druk bereden Osseweg op een veilige wijze samen kunnen gaan. Zodra er hiervoor een verkeerskundige oplossing is gevonden, zal ook de ruimtelijke inpassing vorm krijgen. Beide onderdelen worden, net als de bepaling van de exacte locatie op het perceel (zie bijgevoegde foto voor een participatiemoment), in samenwerking met Dorpsraad, omwonenden en belanghebbenden vormgegeven. De huidige doelstelling vanuit de gemeente is om in 2026 het zwembad te openen voor gebruik.

‘Het Bergse bos’

Er komt een bosrijk gebied in Berghem. Want er is meer bos gewenst vanuit de EU, het rijk, de provincie en de gemeente. De gemeente Oss wil zelfs 20ha bos aanplanten op verschillende locaties. Bomen/bossen leveren namelijk een positieve bijdrage op thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Het gebied waar in Berghem de bosaanplant gedaan zal worden is bekend als de Spaander Straatsche akkers.

Voortgang
Op dit moment is de planvorming op gang gekomen en is de gemeente bezig met het verwerven van gronden. De eerste aanplant zal op zijn vroegst in 2024 zijn. Mede door inbreng van de stichting het bos van Oss is dit alles zo snel gaan rollen.

Inbreng dorpsraad
De inbreng van de dorpsraad is het faciliteren van de dialoog met de inwoners van Berghem tijdens alle fasen. Zo zijn er al gesprekken geweest bij het omvormen van het plan van de Spaander Straatsche akkers naar de bosaanplant. Het gaat ook duidelijk om de uitwisseling van informatie en ideeën/ meningen.

Als dorpsraad zijn we blij met dit project omdat we geloven dat het de leefbaarheid van Berghem en Schadewijk positief gaat beïnvloeden. We werken daarmee niet alleen aan de leefbaarheid van Berghem in het nu, maar ook voor later. Of zoals Ecoloog Tjeerd van Tol het omschreef: “een bos plant je aan voor je kinderen.“

Centrumplan Berghem

In 2020 is er een prijsvraag uitgeschreven door de gemeente Oss voor ontwikkelaars om het Meester Gielenplein deels te bebouwen. In november 2020 heeft de combinatie Muller Wagemakers de prijsvraag gewonnen met het ontwerp ‘Leven op het Bergse Veld’, waarbij er één gebouw komt met 40 appartementen verdeeld over 3 woonlagen. De 40 appartementen zijn verdeeld tussen 12 sociale huurappartementen, 14 middel dure huurappartementen en 14 koopappartementen. Het Meester Gielenplein wordt voor 1/3e bebouwd, en de overige ruimte wordt ingedeeld door parkeerplaatsen en ruimte voor groen, waarbij er rekening wordt gehouden dat het gemakkelijk leeggehaald kan worden voor evenementen.

In 2021 is er commotie ontstaan over de verandering van naamgeving van het Meester Gielenplein naar het ‘Bergs Veld’. Door oplettendheid en een handtekeningenactie van ‘Berge dur ut Lint’ heeft de Dorpsraad Berghem zich hard gemaakt om ervoor te zorgen dat het Meester Gielenplein zijn eigen naam blijft behouden. Dit is in de zomer van 2021 bekrachtigd door de gemeente Oss. Ook is de naam ‘Sofia Kraan Staete’ toegekend aan het gebouw als verwijzing naar Vrouw Gielen.

De bouw is inmiddels in volle gang en toekomstige bewoners kunnen naar verwachting in 2024 hun intrek nemen in hun appartementen. De inrichting van de rest van het plein zijn schetsen voor gemaakt die nog zullen worden afgestemd met klankbordgroep en de nieuwe bewoners door de gemeente Oss.

Op het Meester Gielenplein aan de andere zijde van de Berchplaets loopt momenteel ook een initiatief aan de zijde van de Sportstraat. Hier is een vergunning aangevraagd om een drielaags gebouw te plaatsen, waarin er winkelruimte is op de begane grond en op de overige twee verdiepingen er diverse appartementen komen. Zie hier een link naar een impressie van het ingediende plan: Mooiberghem.nl – Centrum Berghem wordt aantrekkelijker voor herontwikkeling op Maike Bloemen & Wonen terrein!