Grofweg valt het werk van de Dorpsraad in 2 delen uiteen. Aan de ene kant heeft het een adviesfunctie, gevraagd en ongevraagd, vooral richting het college van B&W. Vaak in het kader van formele procedures, zoals een recreatie-, of een bestemmingsplan. Maar waar nodig maakt de Dorpsraad ook zelf plannen. 

Aan de andere kant houdt de Dorpsraad zich bezig met en ondersteunen van zaken die de leefbaarheid in het dorp Berghem aangaan. En leefbaarheid is dan een breed begrip, waaronder vallen het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten, etc. Als voorbeelden van zaken die mede onder visie of met steun van de Dorpsraad van 2006 t/m 2014 tot stand zijn gekomen kunnen o.a. worden genoemd:

 • het mede doen opstellen van het Dorpsplan Berghem
 • de oprichting van de Vereniging Jong Berghem Bouwt tbv jongeren om in Berghem in eigen beheer woningen te bouwen, met daaraan gekoppeld de toezegging van de Gemeente Oss dat in het Reut en Fase III Piekenhoef grond beschikbaar wordt gesteld
 • het behouden via vastlegging in de structuurvisie van de gemeente Oss van de Groene Zone tussen Berghem en Oss waardoor Berghem als Dorp herkenbaar blijft
 • advisering over de inrichting en verbetering van de N329
 • het ondersteunen van buurtwerkT-projecten
 • buurtpreventie in samenwerking met de politie

Voor de komende periode zullen o.a. als belangrijke onderwerpen aandacht krijgen:

 • uitwerking van het Centrumplan
 • de voortgang van Piekenhoef en de zorg voor een goede (sociale) samensmelting van deze wijk met het gehele dorp Berghem
 • het volgen van de bouwactiviteiten in het Reut
 • aandacht voor de ontwikkeling van wijkactiviteiten door buurtverenigingen
 • het instandhouden en uitbouwen van een servicepunt in de Berchplaets
 • op de voet volgen herinrichting Zevenbergseweg
 • continueren van de buurtpreventie
 • initiëren van de zorgcoöperatie
 • buurtwerkT-projecten
 • ondersteunen van projecten op scholen voor de jeugd in verband met alcohol en drugspreventie